© 2024 Национално движение "Център"

ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ

ЦЕНТЪР > ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ

ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ

на земеделска продукция и храни, и националните интереси на страната;

Read More

ЦЕНТЪР ще я прекрати и ще отвори вратите на българските земеделски производители към вътрешния ни пазар.

Read More

(ОСП) на ЕС по отношение на директните плащания и мерките по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), за достигане 90% степен на усвояване и изплащане в края на програмния период на ПРСР 2021 – 2027

Read More

включително Държавен фонд “Земеделие” и последвалите коригиращи действия по регистрираните нередности на ПРСР 2007-2013 и ПРСР 2014-2020;

Read More

съгласно насоките на новата Обща селскостопанска политика 2021-2027 (ОСП) на Европейския съюз, започваща през 2022 година;

Read More

за прием и обработване на документи за кандидатстването им по мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР);

Read More

Използване на всички потенциални възможности на правителството и българските евродепутати за предоговаряне на по-големи квоти за субсидии и производство на българска земеделска продукция, както и квотите за износ към пазарите на останалите държави-членки на ЕС.

Read More

Повишаване ролята на браншовите съюзи в сектора и превръщането им в равностоен партньор на държавата чрез политика за „отваряне вратите на земеделското министерство“;

Read More

в отговор на един от основните приоритети на Общата селскостопанска политика на ЕС.

Read More

храни и напитки, като едно от лицата на туристическия бизнес в България.

Read More

и решаване на проблемите с инвестициите в отрасъл „Пчеларство“, като и активно съдействие на пчеларите за тяхното оцеляване и опазване на производството им.

Read More

срещу незаконния внос на земеделски храни и продукти и въвеждане на фиксирани минимални цени, на които да бъде осъществяван вноса на отделните видове земеделска продукция, храни и напитки;

Read More

Ограничаване вноса на земеделска продукция и храни, традиционни за българското производство, от страни извън ЕС и намаляване изтичането на национален капитал;

Read More

и намаляване износа на непреработена земеделска продукция;

Read More

и постигане предлагане в тях на 70% от български производители, срещу 30% от внос, без значение дали те идват от страни в ЕС или трети страни (Турция, Македония и др.)

Read More

отглеждане на пресни зеленчуци, плодове, десертно грозде и технически култури (без рапица), както и прилагане на системи за сеитбооборот при отглеждане на зърнени култури и рапица

Read More

Увеличаване броя на отглежданите животни, в това число и на български породи, производството на мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, чрез по-голяма подкрепа и повече инвестиции в отрасъла,

Read More

на хидромелиоративните системи и съоръжения в системата на МЗХГ

Read More

чрез реконструкция на част от съществуващите и изграждане на нови хидромелиоративните системи и съоръжения, за прилагане на щадящи технологии за напояване.

Read More

Активно съдействие на производителите от страна на държавата за провеждане на маркетинг, изложения и възстановяване на външните пазари за българска земеделска продукция, храни и напитки;

Read More

Активна държавна подкрепа на процеса по регистриране и защитаване на интелектуалната собственост на традиционни български хранителни продукти и напитки в ЕС и по света;

Read More