© 2024 Национално движение "Център"

ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ И КОНЦЕСИИ

ЦЕНТЪР > ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ И КОНЦЕСИИ

ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ И КОНЦЕСИИ

спиране ограбването на природните богатства на България, прилагане на строг и ефективен държавен контрол;

Read More

на страната и създаване на Държавна геологопроучвателна агенция към Министерски съвет за извършване на геологопроучвателни дейности и контрол върху концесиите за стратегически природни ресурси от национално значение.

Read More

и предлагане на законодателни промени в Радел III. Концесии от закона.

Read More

Законодателни промени в нормативната уредба, принципи и методика, за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства в интерес на българската държава.

Read More

за златните залежи, водните ресурси, язовирите, плажните ивици и останалите природни богатства на България в защита на националния интерес.

Read More

Добивът на инертни материали от реките и прилежащите им терени да се разрешава само в баластриери с необходимите съоръжения по одобрен проект, притежаващ ОВОЗ, в който е гарантиран максималният срок за естественото възстановяване на запасите им, след приключване на тяхната експлоатация.

Read More

като приоритет за тяхното укрепване да се даде на тези, които застрашават живота на населението и тяхната недвижима собственост, без значение на големината на населеното място.

Read More

Законодателни промени, защитаващи българския интерес при добива, преработката и износа на благородни метали и скъпоценни камъни.

Read More