© 2024 Национално движение "Център"

ГОРИ, ДЪРВОДОБИВ И ДЪРВОПРЕРАБОТВАНЕ

ЦЕНТЪР > ГОРИ, ДЪРВОДОБИВ И ДЪРВОПРЕРАБОТВАНЕ

ГОРИ, ДЪРВОДОБИВ И ДЪРВОПРЕРАБОТВАНЕ

насочена към ефективно управление и опазваненадържавните, общинските и частните гори;

Read More

с проекти в националния План за възстановяване и устойчивост. Горският сектор не е включен във варианта от м. април 2021, който е изготвен от правителството на ГЕРБ;

Read More

Използване на значителния потенциал, който предоставят горите по отношение на екосистемни ползи, туризъм, рекреация, високо ефективно използване на горската биомаса за получаване на енергия и др.

Read More

върху износа и изпращанията на необработен дървен материал за страни извън Европейския съюз и едногодишна забрана за страни, членки на ЕС, приприлагане на строг граничен контрол;

Read More

и устойчиво развитие на горското ни стопанство, Национална стратегия за лова и опазване на дивеча и Национална стратегия за биоикономика;

Read More

Ревизия или изработване на изцяло нов Закон за горите, съобразен и синхронизиран с ЕС, Национална стратегия за опазване на горите и устойчиво развитие на горското ни стопанство, и Национална стратегия за биоикономика;

Read More

Ревизия или изработване на изцяло нов Закон за лова и опазване на дивеча, съобразен и синхронизиран с ЕС, и Национална стратегия за лова и опазване на дивеча;

Read More

Изработване и предлагане на ЕК на адекватни мерки за финансиране на секторите гори и дървопреработване от Структурните фондове на ЕС;

Read More

а изваждане на Изпълнителната агенция по горите от МЗХГ и преминаването на националното горско ведомство в по-висок ранг, като Държавна агенция по горите при Министерски съвет, първостепенен разпоредител с бюджетни средства.

Read More

по Приложение № 1 към чл. 163 от ЗГ и ускорено преобразуване на държавните предприятия по чл. 62/3/ от Търговския закон и създаване на вертикална тризвенна структура в държавния горски сектор, съгласно изискванията на Закона за публичните предприятия и ТЗ.

Read More

на огромния потенциал на горските територии в полза на всички собственици, свързано с развитието на „зелената икономика“.

Read More

и дейностите по ежегодния подбор на подлежащите за сеч насаждения и определяне обема на годишнот оползване;

Read More

и посегателствата срещу природата, които носят след себеси тежки вреди за цялото общество. Решителни действия за справяне с организираната престъпност и ликвидиране на „горската мафия“ в сектора

Read More

със семенни смесени широколистни насаждения, насочени към възстановяване на изсечените гори в България.

Read More

програмно превръщане на физиологически отслабващите иглолистни култури, създадени на бедни месторастения за борба с ерозията, в семенни смесени широколистни насаждения.

Read More

на материално-техническото обезпечаване на горските инспектори и служители от страна на държавата.

Read More

което води до силни зависимости на ръководителите и служителите в сектора.

Read More

с цел предоставяне възможност и на гражданите за участие при разработването и обсъждането на нормативната уредба и областните планове за управление на горите.

Read More

с цел – пълноценно и ефективно оползотворяване на възобновяемите горски ресурси, доставка и преработка от отраслите /дървопреработване, фармацевтична, козметична, хранително-вкусова индустрия/ развитие на зелена икономика, създаване на условия за разнообразен специализиран туризъм.

Read More

чрез подобряване на защитните дейности и борбата с вредителите в горите – бракониери, болести, еко-вредители и др.

Read More

срочно установяване, извършване и поддържане на инвентаризацията.

Read More

(горски пожари, природни бедствия, наводнения и т.н.) между Държавните горски стопанства и ГД Пожарна безопасност и защита на населението, оборудвано със специализирана екипировка, техника, включително спасителни и противопожарни хеликоптери.

Read More