© 2024 Национално движение "Център"

КУЛТУРА

ЦЕНТЪР > КУЛТУРА

КУЛТУРА

Българската култура е сред приоритетите в политиката на „ЦЕНТЪР“. За нас запазването и развитието на националната култура е основен фактор за национално самочувствие и единство.

Необходими стъпки за подкрепа и развитие на българската култура:

Инвестиция в паметници на културата - обекти от Национално и Световно значение, с цел превръщането им в доходоносни обекти на културно-историческия туризъм.

Read More

Включване в оперативна програма „ Регионално развитие“ на повече обекти по приоритет „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и по приоритет „Устойчиво развитие на туризма“.

Read More

Създаване на дигитална система за управление и контрол по опазване и представяне на културното наследство.

Read More

Промени и осъвременяване на националното културно законодателство и подзаконовите нормативни уредби:

включително институционализиране на органи за обществен надзор на дейностите по опазване на културното наследство.

Read More

за откупуване на съвременно и антично българско изкуство( специална квота за галерии).

Read More

и въвеждане на стимули за по-добър продукт. Повишаване качеството на продукциите, съответно и критериите на публиките.

Read More

(паблинг лендинг райтс) – държавата гласува и осигурява субсидия, която в края на годината се изплаща към носителите на авторски права-музика, книги, наем и т.н.

Read More

- писатели, театрали, художници, музиканти.

Read More

за първостепенно разпределение на субсидията. Възстановяване Центровете за различни изкуства, които са функционирали до 2006 година.

Read More

Връзки със световната култура - индивидуални творци, културни институти, частни организации, фондации.

Read More

които да отворят възможност за показване на българската култура на световната сцена.

Read More

която да даде условия за развитие на онлайн проекти, дигитализиране на сценични проекти.

Read More

насочена към реновиране, съхраняване и развитие на читалищната мрежа в България. Осигуряване на средства за дейности в малките населени места, както и поддръжка на сградния фонд.

Read More

и осигуряване на средства, както и целенасочена държавна културна политика за създаване на събития и пространства за работа с детска и младежка публика.

Read More